AGB

   1. draagwijdte

   1.1 Rehl Energy GmbH (hierna: Rehl Energy) verkoopt en levert de fotovoltaïsche modules, apparaten en systemen die op www.rehl-energy.de worden aangeboden voor de opwekking, opslag en het gebruik van zonne-energie uitsluitend op basis van en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV), die ook van toepassing zijn op het leveren van de advies- en planningsdiensten die op www.rehl-energy.de worden aangeboden. Klanten die handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige activiteit worden beschouwd als ondernemers. § 310 (1) BGB is van toepassing op deze rechtspersonen en op publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen.  Contracten met consumenten zijn in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

   1.2 Afwijken van deze AV van de klant is niet geldig.

   1. Sluiting van de overeenkomst / bindende periode

   2.1 Aanbiedingen van Rehl Energy zijn onder voorbehoud.

   2.2 De door Rehl Energy opgegeven prijzen zijn in beginsel netto bedragen, welke stijgen met de geldende wettelijke omzetbelasting.

   2.3 De bestelling van de klant is een bindende aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst voor een periode van drie weken na ontvangst door Rehl Energy. Rehl Energy kan deze aanvraag binnen drie weken accepteren door middel van een orderbevestiging, het versturen van een factuur bij vooruitbetaling of levering of service.

   1. Betaling en wanbetaling

   3.1 Levering geschiedt tegen vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

   3.2 Het factuurbedrag is direct bij toegang tot de factuur zonder enige aftrek verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan.

   3.3 De plaats van uitvoering voor betalingen van de klant is Andernach.

   3.4 Voorwaarde voor het in acht nemen van betalingstermijnen of betaaldata is het tijdig ontvangen van de betaling door Rehl Energy.

   3.4 Vereisten en gevolgen van vertraging van de klant worden beheerst door §§ 286, 287, 288 BGB.

   1. Levering en transport

   4.1 Leveringstermijnen of leveringstermijnen zijn slechts bindend indien Uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Rehl Energy.

   4.2 In geval van overmacht, bedrijfsstoringen als gevolg van arbeidsconflicten bij de leverancier van Rehl Energy of op het gebied van transport en verkeer alsmede in geval van soevereine maatregelen, worden leveringstermijnen van welke aard dan ook verlengd met de duur van de omstandigheden die de levering door de eigen schuld van Rehl Energy belemmeren.

   Rehl Energy zal de klant naar eigen weten informeren over de belemmerende omstandigheden hierover en de gevolgen daarvan voor levering en prestaties.

   4.3 In geval van storing of aanzienlijke vertraging in de levering die contractueel verschuldigd is door haar leverancier, kan Rehl Energy op haar beurt de klant voorzien van kwalitatief en prijsgeschikte, anders beschikbare fotovoltaïsche modules, apparaten en systemen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.   Indien de klant het niet eens is, kan hij de overeenkomst onmiddellijk herroepen, uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de kennisgeving, met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding. Rehl Energy heeft in dit geval recht op een onkostenvergoeding van € 1.000,00 netto, die in mindering kan worden gebracht op een eventueel restitutiebedrag van de klantbetaling; de klant behoudt zich het recht voor om bewijs van lagere kosten te leveren. Als de klant hiermee instemt, moet elke overbetaling aan hem worden terugbetaald of een extra betaling door hem worden gedaan.

   Indien de leverancier in opdracht van Rehl Energy niet aan de klant levert om redenen waarvoor Rehl Energy niet verantwoordelijk is, is Rehl Energy gerechtigd de overeenkomst te herroepen met uitsluiting van enige aanspraak op schadevergoeding; er is geen verplichting voor Rehl Energy om anders aan te schaffen.

   4.4 Rehl Energy heeft recht op deelleveringen en deeldiensten, mits dit voor de klant niet onredelijk is.

   1. eigendom

   Rehl Energy behoudt zich de eigendom van het leveringsartikel voor tot volledige betaling en nakoming van alle vorderingen op de klant die voortvloeien uit de zakelijke relatie.  Tijdens het eigendomsvoorbehoud is verpanding, eigendomsoverdracht, andere vervreemding, verwerking of transformatie van het geleverde niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Rehl Energy.

   1. voorbijgaand

   6.1 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de leveringsartikelen gaat over op de klant na afhaling door de klant na ontvangst van de kennisgeving van Rehl Energy of de leverancier die namens hen optreedt.

   6.2 Indien verzonden en geleverd op verzoek van de klant, gaat het risico over bij levering van de leveringsartikelen aan de opdrachtgever van Rehl Energy, van haar leveranciers of aan de opdrachtgever, vervoerder of aan de opdrachtgever.

   1. Garantie – Defecten

   7.1 De garantie bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen, tenzij de wet dwingende langere termijnen voorschrijft.

   7.2 Indien de aankoop een commerciële transactie voor beide partijen is, dient de klant, conform § 377 HGB, de leveringspost onmiddellijk na levering door Rehl Energy of namens hen door derden te onderzoeken, voor zover dit mogelijk is na een goede bedrijfsvoering, en Rehl Energy onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk gebrek; anders wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd.

   7.3 Indien er sprake is van een gebrek conform de wettelijke bepalingen, kan Rehl Energy het gebrek naar haar keuze verhelpen als aanvullende prestatie of een gebrekvrije zaak leveren. Na twee tekortkomingen van de rectificatie heeft de klant het recht om te verminderen of zich terug te trekken.

   7.4 Er is geen aansprakelijkheid en garantie in geval van natuurlijke slijtage en schade als gevolg van onjuiste behandeling, niet-contractuele overmatige stress, onjuiste wijziging of reparatie, het gebruik van ongeschikte apparatuur, als gevolg van structurele defecten, bliksem, overspanning of andere externe invloeden die niet tot de contractueel veronderstelde of overeengekomen voorwaarden en omstandigheden behoren.

   1. schadevergoeding

   8.1 Rehl Energy is conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die is gebaseerd op een toerekenbare plichtsverzuim door Rehl Energy, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

   8.2 Met betrekking tot andere schade is Rehl Energy aansprakelijk voor opzettelijke of grove nalatigheid van haar eigen of door haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangende agenten gepleegde plicht.

   8.3 Voor zover de bovenstaande leden 8.1 en 8.2 niet in strijd zijn, is de aansprakelijkheid van Rehl Energy in geval van nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. dergelijke verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant vertrouwt en kan vertrouwen, beperkt tot de schade die doorgaans in het contract te voorzien is.

   8.4 Daarnaast is de aansprakelijkheid van Rehl Energy voor schade en kosten uitgesloten.

   1. Verrekening en retentie

   9.1 De klant kan de vordering van Rehl Energy voor levering en uitvoering slechts verrekening met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen.

   9.2 De klant kan een retentierecht slechts doen gelden wegens onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen.

   1. Plaats van jurisdictie en rechtskeuze

   10.1 De bevoegde rechter voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Rehl Energy, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is.

   10.2 Alle rechtsbetrekkingen tussen Rehl Energy en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van Duitse rechtsconflicten en het VN-verkoopverdrag.

   1. Aanvullende overeenkomsten, contractwijzigingen en toevoegingen, vorm

   Mondelinge nevenovereenkomsten in verband met het sluiten van de overeenkomst bestaan niet. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen op het contract moeten in tekstvorm zijn. De schriftelijke formulierbepaling kan alleen worden ingetrokken door een schriftelijke overeenkomst.  Stilzwijgen van Rehl Energy op verklaringen van de klant is geen toestemming.

   1. Scheidbaarheidsclausule

   12.1 Indien de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst een hiaat bevat of een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt, blijft de rest van de overeenkomst van kracht.

   12.2. Indien de ongeldigheid niet is gebaseerd op een schending van §§ 307-309 BGB, wordt een bepaling geacht te zijn overeengekomen in plaats van de ineffectieve bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de betekenis en het doel van de ineffectieve bepaling op een economisch juridisch effectieve manier.

   12.3. Het contract is echter volledig ondoeltreffend als de naleving ervan, zelfs rekening houdend met de wijziging waarin is voorzien in overeenstemming met nr. 12.2, een onredelijke ontbering zou vormen voor een contractuele partner.

   1. Opmerkingen over gegevensverwerking

   13.1. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

   Rehl Energy GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Irene Rehl, Lessingstraße 4,56626 Andernach. ( Telefoon: +49 2632/495122; Fax: +49 2632/495121; E-mailadres: info@rehl-energy.de; Internet: www.rehl-energy.de; HRB 25438, Rechtbank Koblenz)

   als de verantwoordelijke persoon.

   13.2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede type en doel en het gebruik ervan

   Als u contact met ons opneemt en ons via onze website opdracht geeft, ongeacht het contact, verzamelen we de volgende gegevens:

   • Aanhef, voornaam, achternaam,
   • een geldig e-mailadres,
   • adres
   • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
   • Informatie die nodig is voor de registratie en uitvoering van het contract met u.

   Het verzamelen van deze gegevens wordt uitgevoerd,

   • om u te kunnen identificeren als onze klant en contractuele partner;
   • om u voor en na het sluiten van een overeenkomst te kunnen adviseren en ondersteunen en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken;
   • om met u te correspondentie;
   • voor facturering;
   • voor de afwikkeling van eventuele aansprakelijkheidsclaims en de bewering van eventuele vorderingen op u;

   De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is noodzakelijk volgens art. 6 lid 1 s. 1 lit.b DSGVO voor de hiervoor genoemde doeleinden voor de verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u

   We verwijderen de gegevens die in dit verband zijn gegenereerd nadat de opslag niet langer nodig is, tenzij we verplicht zijn om ze langer op te slaan in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (1) (1) lit.c AVG vanwege fiscale en commerciële opslag- en documentatieverplichtingen (van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse wetboek van koophandel (AO) of als u hebt ingestemd met een verdere opslag in overeenstemming met artikel 6 ( 1) (1) (

   13.3. Openbaarmaking van gegevens aan derden

   Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan hierboven vermeld in paragraaf 13.2 zal niet plaatsvinden. Voor zover dit op grond van artikel 6 lid 1 .b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend worden gebruikt voor de vermelde doeleinden.

   13.4. Uw rechten

   U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

   – recht op informatie,

   — recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken

   – recht op rectificatie of wissing,

   – recht op beperking van de verwerking,

   – het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

   – Recht op dataportabiliteit.

   – Recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw

   persoonsgegevens door ons om te klagen.

   13.5. Recht van bezwaar

   Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (f) AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover er redenen zijn waarom dit voortvloeit uit uw specifieke situatie. Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info@rehl-energy.de

   13.6. Actualiteit en wijziging van deze nota’s over gegevensverwerking

   Deze opmerkingen over gegevensverwerking zijn momenteel geldig en hebben de status van mei 2018. Als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten of ter uitvoering van toekomstige jurisprudentie, kan het nodig zijn om deze kennisgevingen te wijzigen. De actuele informatie over gegevensverwerking kan te allen tijde worden opgehaald en afgedrukt op onze website www.rehl-energy.de onder Imprint/Notes.

   13.7. Gebruik van onze website

   Als u onze website www.rehl-energy.de gebruikt,  is het daar opgeslagen privacybeleid van toepassing.